پرسنل شرکت مهندسی مشاور هلیل آب

سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي عمران – عمران
سابقه کار:
تحصیلات:
کارشناس ارشد زمین شناسی با گرایش آب های زیر زمینی
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي مكانيك از دانشگاه پلي تكنيك تهران
سابقه کار:
تحصیلات:
ليسانس زمين شناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
– 1مهندسي آبياري سال 1375دانشگاه آزاد اسلامي كرمان – 2ليسانس رياضي كاربردي از دانشگاه شهيد باهنر سال 136
سابقه کار:
تحصیلات:
: ليسانس استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامي كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
ليسانس آبياري و زهكشي – دانشگاه شيراز
سابقه کار:
تحصیلات:
ل سانس مكانيك – گرايش حرارت و سيالات – فارغ التحصيل از دانشگاه باهنر كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
ليسانس عمران
سابقه کار:
تحصیلات:
ليسانس زمين شناسي دانشگاه پيام نور كرمان – سال اخذ مدرك 1
سابقه کار:
تحصیلات:
:1ليسانس مهندسي عمران آب – از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي سال 1377 – 2فوق ليسانس مهندسي عمران سازه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان – فارغ التحصيل 13
سابقه کار:
تحصیلات:
مكـانيـك حـرارت در سيـالات – دانشگـاه شهيـد بـاهنـر كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگـاه آزاد اسلامي كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگـاه شهيـد بـاهنـر كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
تحصيلات كشاورزي – گرايش آب دانشگـاه شيراز
سابقه کار:
تحصیلات:
كارشناسي حسابداري – دانشگـاه شهيـد بـاهنـر كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي عمران
سابقه کار:
تحصیلات:
دانشجوي دكتري مهندسي سازه آبي دانشگاه تربيت مدرس تهران، ورودي 1393 – 2كارشناسي ارشد مهندسي آب گرايش سازه آبي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ورودي 1391 – 3كارشناسي مهندسي آب دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ورودي 1
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 2فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان )دانشجو
سابقه کار:
تحصیلات:
1مهندسي آب – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1384 – 2فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1387
سابقه کار:
تحصیلات:
1مهندسي آب – دانشگاه شمهندسي عمران – نقشه برداريهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1384 – 2فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1387
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگاه باهنر كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي كشاورزي گرايش آب كارشناسي ارشد منابع آب
سابقه کار:
تحصیلات:
مهندسي كشاورزي آب دانشگاه باهنر كرمان – 2فوق ليسانس مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي
سابقه کار:
تحصیلات:
1مهندسي عمران – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 2فوق ليسانس مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان
سابقه کار:
تحصیلات:
1مهندسي عمران – نقشه بردار – 2فوق ليسانس GISو سنجش از راه دور
سابقه کار:
تحصیلات:
1مهندسي مكانيك –حرارت سيالات – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 2فوق ليسانس عمران سازه هاي آبي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 3دكترا مهندسي عمران –مهندسي ومديريت منابع آب