پرسنل شرکت مهندسی مشاور هلیل آب

مجتبي اکبري
مديرعامل
سابقه کار: 17 سال
تحصیلات:
مهندسي عمران – عمران
محمدرضا فهيمي
مشاور عالي مدیر عامل
سابقه کار: 42 سال
تحصیلات:
کارشناس ارشد زمین شناسی با گرایش آب های زیر زمینی
محمدجواد اكبريان
مشاور مديرعامل
سابقه کار: 42 سال
تحصیلات:
مهندسي مكانيك از دانشگاه پلي تكنيك تهران
غلامرضا سهرابي شعبجره
مدیر امور قرارداد ها
سابقه کار: 32 سال
تحصیلات:
ليسانس زمين شناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
عليرضا منصفي پراپري
مديـر امور مالي و اداري و خدمات مـاشيني
سابقه کار: 29سال
تحصیلات:
– 1مهندسي آبياري سال 1375دانشگاه آزاد اسلامي كرمان – 2ليسانس رياضي كاربردي از دانشگاه شهيد باهنر سال 136
كامران نثري
مدير امور نقشه برداري
سابقه کار: 19سال
تحصیلات:
: ليسانس استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامي كرمان
غلامرضا پورزند
مدير امور مهند سي منابع آب
سابقه کار: 31سال
تحصیلات:
ليسانس آبياري و زهكشي – دانشگاه شيراز
فرشته هوشمند
مدير امور آب و فـاضـلاب
سابقه کار: 6سال
تحصیلات:
ل سانس مكانيك – گرايش حرارت و سيالات – فارغ التحصيل از دانشگاه باهنر كرمان
حسين كارآموزيان
مدير امور نظارت
سابقه کار: 28سال
تحصیلات:
ليسانس عمران
زهره سليماني پور
كارشناس امور مهندسي منابع آب
سابقه کار: 26سال
تحصیلات:
ليسانس زمين شناسي دانشگاه پيام نور كرمان – سال اخذ مدرك 1
شهره شيرخاني
كارشناس متره و برآورد
سابقه کار: 17/5سال
تحصیلات:
:1ليسانس مهندسي عمران آب – از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي سال 1377 – 2فوق ليسانس مهندسي عمران سازه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان – فارغ التحصيل 13
مريم ميرحسيني رايني
كارشناس طراحي آب و فاضلاب
سابقه کار: 13سال
تحصیلات:
مكـانيـك حـرارت در سيـالات – دانشگـاه شهيـد بـاهنـر كرمان
عليرضا مرادنژاد
كارشناس امور نقشه برداري
سابقه کار: 17سال
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگـاه آزاد اسلامي كرمان
سپيده صدري راد
كارشناس امور نظارت كارگاهي
سابقه کار: 9سال
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگـاه شهيـد بـاهنـر كرمان
حبيب پدرام
كارشناس امور نظارت كارگاهي
سابقه کار: 7سال
تحصیلات:
تحصيلات كشاورزي – گرايش آب دانشگـاه شيراز
سولماز صلاحي
كارشناس امور مالي
سابقه کار: 12سال
تحصیلات:
كارشناسي حسابداري – دانشگـاه شهيـد بـاهنـر كرمان
عليرضا احمدي نژاد
كارشناس طراحي
سابقه کار: 15سال
تحصیلات:
مهندسي عمران
سعيد خليفه
كارشناس
سابقه کار: 6ماه فعاليت در شركت آب آريا كوير
تحصیلات:
دانشجوي دكتري مهندسي سازه آبي دانشگاه تربيت مدرس تهران، ورودي 1393 – 2كارشناسي ارشد مهندسي آب گرايش سازه آبي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ورودي 1391 – 3كارشناسي مهندسي آب دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ورودي 1
اسما سلاجقه
كارشناس واحد نظارت عاليه
سابقه کار: 2 سال
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 2فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان )دانشجو
فاطمه ملكي
كارشناس طراحي
سابقه کار: 2 سال
تحصیلات:
1مهندسي آب – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1384 – 2فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1387
محمدحسين نقيبي
كاردان فني – نقشه بردار
سابقه کار: 15 سال
تحصیلات:
1مهندسي آب – دانشگاه شمهندسي عمران – نقشه برداريهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1384 – 2فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – فارغ التحصيل 1387
مريم فهيمي
كارشناس نظارت عاليه
سابقه کار: 4 سال
تحصیلات:
مهندسي عمران – دانشگاه باهنر كرمان
معين گنجعليخاني
كارشناس ارشد امور مهندسي آب
سابقه کار: 2 سال
تحصیلات:
مهندسي كشاورزي گرايش آب كارشناسي ارشد منابع آب
امين جعفري گوهري
كارشناس امور نظارت
سابقه کار: 6 سال
تحصیلات:
مهندسي كشاورزي آب دانشگاه باهنر كرمان – 2فوق ليسانس مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي
سودا ساعي
كارشناس امورآب وفاضلاب
سابقه کار: 4 سال
تحصیلات:
1مهندسي عمران – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 2فوق ليسانس مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان
علي اكبريان
كارشناس نقشه برداري
سابقه کار: 12 سال
تحصیلات:
1مهندسي عمران – نقشه بردار – 2فوق ليسانس GISو سنجش از راه دور
سوگند بصيريان
كارشناس امورآب وفاضلاب
سابقه کار: 4 سال
تحصیلات:
1مهندسي مكانيك –حرارت سيالات – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 2فوق ليسانس عمران سازه هاي آبي – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 3دكترا مهندسي عمران –مهندسي ومديريت منابع آب