برخی از پروژه های شرکت مهندسی مشاور هلیل آب

با عنایت به توانمندیها و نیروی انسانی کارآمد ، شرکت مهندسی مشاور هلیل آب کلیه زمینه های صنعت آب و فاضلاب تجربيات زيادی داشته و دراقصی نقاط کشـور بــرای کار فرمايـان مختلف خدماتـی به شـرح زیر ارئه نموده است.

 

ردیف موضوع قرارداد تاریخ قرارداد کارفرما
1 مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين و انتقال و شبكه توزيع آب شرب شهر راين 1368/12/28 شركت آب منطقه اي كرمان
2 مطالعات مرحله دوم طرح تامين و انتقال و شبكه توزيع آب شرب ماهان شركت آب منطقه اي كرمان
3 مطالعات مرحله دوم طرح تامين و انتقال و شبكه توزيع آب شرب شهداد 1368/12/28 شركت آب منطقه اي كرمان
4 مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين و انتقال و شبكه توزيع آب شرب شهر عنبرآباد 1368/8/28 شركت آب منطقه اي كرمان
5 مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين و انتقال و شبكه توزيع آب شرب شهرچترود 1370/12/20 شركت آب منطقه اي كرمان
6 بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم آب شرب شهرستان بردسير 1370/10/23 شركت آب منطقه اي كرمان
7 مطالعات مرحله اول و دوم تامين، انتقال و شبكه هاي آبرساني شرب و غير شرب شهرستان زرند 1370/10/24 شركت آب منطقه اي كرمان
8 مطالعات مرحله اول دو شبكه اي كردن آب شرب و غير شرب مرحله دوم آب مشروب سيرجان 1370/11/26 شركت آب منطقه اي كرمان
9 مطالعه تغذيه مصنوعي ماهان-بم-سيرجان-شهربابك و … 1370/12/20 شركت آب منطقه اي كرمان
10 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب شرب شهر كرمان و شهركهاي مربوطه 1370/12/28 شركت آب منطقه اي كرمان
11 الحاقيه قرارداد تامين و انتقال آب رفسنجان با تغيير مسير قطعه الف 1370/4/15 شركت آب منطقه اي كرمان
12 نظارت بر عمليات آبرساني دراز مدت رفسنجان 1370/4/15 شركت آب منطقه اي كرمان
13 مرحله اول تغذيه مصنوعي ماهان-بم-سيرجان و … 1370/5/29 شركت آب منطقه اي كرمان
14 نظارت بر حفاري اكتشافي راين 1370/4/27 شركت آب منطقه اي كرمان
15 نظارت بر حفاري 7 حلقه چاه اكتشافي سيرجان 1370/9/2 شركت آب منطقه اي كرمان
16 مطالعات مرحله اول و دوم تامين و انتقال و توزيع آب مشروب شهر جوپار 1371/1/17 شركت آب منطقه اي كرمان
17 مطالعات مرحله اول پروژه بند انحرافي كانال آبياري كمسرخ شهربابك 1371/10/7 شركت آب منطقه اي كرمان
18 مطالعات مرحله اول بند و كانال پاقلعه شهربابك 1371/10/7 شركت آب منطقه اي كرمان
19 خدمات مهندسي مرحله اول بند انحرافي دريجان بم 1371/10/7 شركت آب منطقه اي كرمان
20 نظارت عاليه و كارگاهي عمليات اجرايي مخازن و ساختمانهاي جنبي جيرفت 1372/2/5 شركت آب منطقه اي كرمان
21 پروژه تونل انتقال آب شرب شهر كرمان(اب دراز مدت شهر كرمان) 1372/3/10 شركت آب منطقه اي كرمان
22 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي سد انحرافي و مخزن ذخيره جيرفت 1372/5/3 شركت آب منطقه اي كرمان
23 خدمات نقشه برداري طرح فاضلاب منطقه كرمان 1373/12/28 شركت آب منطقه اي كرمان
24 خدمات مهندسي مطالعات مرحله اول و دوم و سوم شبكه جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب و شبكه توزيع آب مشروب شهر رفسنجان 1373/9/16 شركت آب منطقه اي كرمان
25 مطالعات هيدروكليماتولوژي سيستم هشداردهنده سيل در حوزه آبريز رودخانه هليل 1374/10/24 شركت آب منطقه اي كرمان
26 خدمات نقشه برداري پروژه بند انحرافي و كانال آبياري دريجان بم 1374/12/28 شركت آب منطقه اي كرمان
27 خدمات نقشه برداري محل سد سيد مرتضي در بافت 1:2500 1374/3/28 شركت آب منطقه اي كرمان
28 خدمات نقشه برداري محل سد صفا در مقياس 1:2500 1374/3/28 شركت آب منطقه اي كرمان
29 خدمات نقشه برداري بند خرم در منطقه دوساري جيرفت 1374/4/24 شركت آب منطقه اي كرمان
30 خدمات لازم به منظور انجام تشريفات قانوني تملك اراضي سد هليل جيرفت 1374/7/22 شركت آب منطقه اي كرمان
31 مطالعات مرحله دوم بند انحرافي دريجان بم 1374/8/22 شركت آب منطقه اي كرمان
32 عمليات نقشه برداري بهرامجرد به شهر كرمان 1375/12/26 شركت آب منطقه اي كرمان
33 طرح تامين آب روستاي سراسياب 1375/10/17 شركت آب منطقه اي كرمان
34 نقشه برداري مسير انتقال سدهاي سرمشك و سيد مرتضي به صفا رابر بافت 1375/11/28 شركت آب منطقه اي كرمان
35 مطالعات مرحله دوم آب مشروب شهر عنبرآباد 1375/12/18 شركت آب منطقه اي كرمان
36 خدمات نقشه برداري سد سرمشك در مقياس 1:2500 1375/6/24 شركت آب منطقه اي كرمان
37 خدمات نقشه برداري محل سد صفا در مقياس 1:500 1375/6/24 شركت آب منطقه اي كرمان
38 مطالعات مرحله اول شبكه جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب شهر چترود 1375/7/18 شركت آب منطقه اي كرمان
39 عمليات نقشه برداري سد سيد مرتضي در منطقه رابر-بافت 1375/7/7 شركت آب منطقه اي كرمان
40 مطالعات مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي شبكه توزيع آب منطقه ويژه اقتصادي سيرجان 1375/8/12 سازمان عمران كرمان
41 طرح تامين آب دراز مدت كرمان الحاقيه موافقتنامه نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پروژه سد صفا 1375/8/5 شركت آب منطقه اي كرمان
42 مشاوره مطالعات شناسايي سازندهاي سخت در حوضه شهداد راور 1375/8/6 شركت آب منطقه اي كرمان
43 مطالعات مرحله اول تصفيه خانه شهر سيرجان 1375/7/18 شركت آب منطقه اي كرمان
44 نقشه برداري شهر گلباف 1376/10/17 شركت آب منطقه اي كرمان
45 خدمات نقشه برداري شبكه توزيع و خط انتقال شهرستان بم و بروات 1376/10/17 شركت آب منطقه اي كرمان
46 نقشه برداري مسير آب ميانمدت كرمان 1376/11/8 شركت آب منطقه اي كرمان
47 نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح خروجي تونل صفا-بهرامجرد 1376/12/28 شركت آب منطقه اي كرمان
48 نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح پروژه مخازن آب دراز مدت كرمان 1376/12/28 شركت آب منطقه اي كرمان
49 خدمات نقشه برداري سد سرمشك رابر_بافت 1376/2/28 شركت آب منطقه اي كرمان
50 نقشه برداري دشت شهداد 1376/2/3 شركت آب منطقه اي كرمان